Klantenservice

 

Algemene voorwaarden Van:

50cc Scooterparts.
Nieuwstraat nr 8
4264RE, gevestigd te Veen


Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. 50cc Scooterparts, deze is tevens verkoper
2. Koper: degene die aan 50cc Scooterparts een order/opdracht geeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en alle aan 50cc Scooterparts verstrekte orders/opdrachten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen (50cc Scooterparts en koper) uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Offertes
1. Offertes van 50cc Scooterparts zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte.

Artikel 4: Levering en levertijd
1. 50cc Scooterparts levert geen onderdelen aan webshops.
2. Een onderdelenbestelling die voor 12.00 uur wordt geplaatst, wordt binnen 48
uur geleverd. Bestelde onderdelen worden binnen 5 werkdagen
geleverd. 50cc Scooterparts is niet verantwoordelijk voor een mogelijk latere levering.
3. Leveringen met een factuurwaarde van meer dan €250,00 (incl. BTW) worden
franko geleverd.
Bij een factuurwaarde van minder dan €250,00 (incl. BTW) brengt 50cc Scooterparts €6,75 administratie-/verzendkosten in rekening.
4. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop
deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze
volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
5. De door 50cc Scooterparts genoemde levertijden zijn globaal en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden; overschrijding ervan geeft de koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
6. 48 uur levering is een afspraak, welke 50cc Scooterparts met de transporteur heeft
gemaakt. 50cc Scooterparts kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een mogelijk latere levering.
7. Beschadigingen van onderdelen dienen binnen 24 uur na aflevering aan 50cc Scooterparts gemeld te worden.
8. 50cc Scooterparts verbindt zich tegenover de koper om de goederen behoorlijk te
verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun
bestemming in goede staat bereiken.

Artikel 5.: Technische eisen
1. 50cc Scooterparts verkoopt onderdelen die voor de openbare weg zijn toegestaan en onderdelen die uitsluitend voor racedoeleinden zijn bestemd. Controleer voor
u een artikel verkoopt in welke categorie het artikel valt.

Artikel 6: Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen 50cc Scooterparts en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan 50cc Scooterparts omstandigheden ter kennis komen die 50cc Scooterparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien 50cc Scooterparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel
onvoldoende is ondanks sommatie.
In bovenstaande gevallen is 50cc Scooterparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst
over te gaan, één en ander onverminderd het recht van50cc Scooterparts om
schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of
materialen waarvan 50cc Scooterparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer
kan worden gevergd, is 50cc Scooterparts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij
gehouden aan 50cc Scooterparts alle met het oog op de uitvoering van deze order
redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht
van 50cc Scooterparts op volledige vergoeding wegens winstderving, alsook vergoeding van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 7: Garantie
1. Op elektrische onderdelen wordt geen garantie gegeven.
2. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste
behandeling, dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is
de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat
product wordt gegeven.
4. De koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen ontlenen,
voordat algehele betaling, conform de factuur van 50cc Scooterparts , van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. 50cc Scooterparts blijft altijd eigenaar van de geleverde goederen, totdat alle verplichtingen aan 50cc Scooterparts zijn voldaan.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
50cc Scooterparts, dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om in alle gevallen waarin 50cc Scooterparts haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 50cc Scooterparts zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Artikel 9: Alleenverkoop
1. Geen alleenverkoop wordt erkend, voor welk land, gemeente of welk district
ook, tenzij alleenverkoop schriftelijk is overeengekomen en deze
overeenkomst bij aangetekend schrijven tussen partijen is bevestigd.

Artikel 10: Gebreken; klachttermijnen; retournering
1. De koper dient bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna na te gaan of het
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
Of de juiste zaken zijn geleverd.
Of de afgeleverde zaken, wat betreft het aantal, maat, gewicht en/of
andere aanduidingen, overeenstemmen met het overeengekomene.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper dit
binnen 24 uur na aflevering aan 50cc Scooterparts te melden.
3. Alleen na telefonische goedkeuring en verzendinstructie van de zijde van 50cc Scooterparts kunnen goederen geretourneerd worden (kosten verzending + retourzending zijn hierbij voor de koper).
4. Ook wanneer de koper tijdig aangeeft gebreken of tekorten te hebben
geconstateerd, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane orders
bestaan.
5. Artikelen van 50cc Scooterparts kunnen in originele en deugdelijke verpakking aan 50cc Scooterparts geretourneerd worden mits de volgende gegevens bij de retourzending gevoegd zijn: kopiefactuur van de geleverde artikelen en reden van
retourzending. Retourgoederen zonder kopiefactuur en/of reden worden
zonder behandeling bij ons opgeslagen, totdat wij hierover een schriftelijke
mededeling hebben ontvangen.
6. Niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
7. Retourzendingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden
geretourneerd.
8. Goederen welke door de koper bij 50cc Scooterparts besteld zijn en niet tot het standaard assortiment van 50cc Scooterparts behoren, kunnen niet geretourneerd worden.
9. Definitieve beslissing tot creditering wordt pas genomen na ontvangst van de
retourgoederen. Dit is gebaseerd op o.a. de staat waarin de onderdelen en/of
verpakking zich op dat moment bevinden.

Artikel 11: Prijs/prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door ons afgegeven prijzen:
In euro’s
Netto inclusief BTW
Exclusief administratie-/verzendkosten
Exclusief rembourskosten
Exclusief eventueel verschuldigde behandelingskosten
Op basis van door 50cc Scooterparts gehanteerde minimum hoeveelheden

2. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien 50cc Scooterparts met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is 50cc Scooterparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien 50cc Scooterparts kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering belangrijke prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 12: Betaling
1. De goederen van 50cc Scooterparts worden uitsluitend onder de volgende
betalingsvoorwaarden geleverd:
Contant: bij een contant betalingsregeling betaalt de koper geen
kosten.
Betaling vooruit: de koper betaalt geen extra kosten. De koper dient het totale factuurbedrag voor verzending van de order per bank aan 50cc Scooterparts over te maken.
2. Geen enkele betalingsverplichting aan 50cc Scooterparts kan worden opgeschort, ook niet indien opdrachtgever enig recht van reclame meent te hebben.
3. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente zullen indien van
toepassing op de koper verhaald worden.


Artikel 13: Aansprakelijkheid
50cc Scooterparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. De aansprakelijkheid van 50cc Scooterparts is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende onderdelen.
2. Voor schade als gevolg van gebreken aan geleverde zaken geldt uitsluitend
de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
3. 50cc Scooterparts is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 50cc Scooterparts.
4. 50cc Scooterparts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of na foutieve montage van onderdelen van 50cc Scooterparts.
5. Indien 50cc Scooterparts met twee of meer (rechts-)personen een overeenkomst sluit, is ieder van deze (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst
voortvloeien.

Artikel 14: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 50cc Scooterparts geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor 50cc Scooterparts niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. In geval van overmacht worden de leveringsverplichting en andere
verplichtingen van 50cc Scooterparts opgeschort. Indien deze periode, waarin door
overmacht nakoming van de verplichtingen door 50cc Scooterparts niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
3. Indien 50cc Scooterparts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en wordt er van de koper verwacht, dat hij/zij de
factuur voldoet, als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als
het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 50CC-SCOOTERPARTS | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel